وبینارها و سیمنارها
تقویم رویداد های خانه حسابداری
برنامه برگزاری وبینار و لایو ها
لیست لایو اینستاگرام
پاسخ از من ۲
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۵-۱۶
بهناز سرمستی
پاسخ از من ۳
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
۱۵-۱۶
زهرا کریمی
پاسخ از من ۴
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۵-۱۶
میلاد خدایی
پاسخ از من ۵
سه شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۵-۱۶
فرهاد زهره
تاثیر حسابداری در کسب و کار
پنج شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۵-۱۶
رضا مغانلو
لیست وبینار
مهم ترین نکات اظهارنامه ارزش افزوده
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۵-۱۷
فرهاد زهره
مهم ترین نکات معامالت فصلی
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۵-۱۷
بهناز سرمستی
تکنیک رزومه نویسی و برنده شدن در مصاحبه
یک شنبه
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۵-۱۷
میلاد خدایی