وبینارها و سیمنارها
تقویم رویداد های خانه حسابداری

برنامه برگذاری لایو های خانه حسابداری

برنامه برگزاری وبینار و لایو ها
لیست لایو اینستاگرام
هدف گذاری و برنامه ریزی سال ۱۴۰۳
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۰ – ۱۹
محمدرضا رنجبر
لیست وبینار
نکات مهم حقوق دستمزد
یکشنبه
۱۴۰۳/۰۱/۲۲
۲۱ – ۱۹
رضا مغانلو
احکام مهم مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۲۱ – ۱۹
فرهاد زهره