خرید کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار فقط ۱۴۰۰۰۰ هزار تومان

کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار کتاب آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم با نام “رایانه کار مالی” در سال ۹۳…

3
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خرید نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار فقط ۱۶۳۵۰۰ هزار تومان

نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار کارکرد و محیط نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم مطابق نرم افزار اصلی است…

6
۱۶۳,۵۰۰ تومان

پروژه و جزوه حسابداری سطح کاردانی، نرم افزار سپیدار سیستم

پروژه و جزوه حسابداری سطح کاردانی این جزوه توسط آموزشگاه خانه حسابداری برای دانش پذیران آماده شده، جزوه آموزش حسابداری…

1
۱۶۰,۰۰۰ تومان