باور ما

باور ما پاسخگویی به نیاز های ذیل و برطرف نمودن دغدغه های عنوان شده است که باعث رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه ، ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی ، توزیع عادلانه‌ی منابع عمومی و جلوگیری از مصرف غیرعادلانه می شود که یک ارزش است.

مهیا کردن اطلاعات حسابداری و مالی شفاف ، مقیاس پذیر و قابل ‌اتکاء

استفاده از ابزارهای مناسب و کارآمد ،حذف اتلاف منابع حاصل از فرآیندهای حسابداری

ایجاد انضباط مالی در بخـش های عمومی، خصوصی و دولتی

¡مساعدت درتصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه که از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی

طراحی یک نظام صحیح حسابداری به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی

افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در جامعه ی کار مالی و مالیاتی با ارائه ی آموزش های کاربردی

امید است با توکل به خدا و تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر به این اهداف ارزشمند دست یابیم.

جهت آشنایی با مدیریت آموزشگاه خانه حسابداری به وبسایت شخصی مراجعه کنید  https://rezamoganlo.ir

۵/۵ - (۱ امتیاز)