دوره های رایگان
شروع
پایان
روز
ساعت
مدت
شعبه
آنلاین - حضوری
ظرفیت
ثبت نام
هلو مقدماتی
۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۴۰۱/۰۹/۱۹
شنبه
۱۳-۱۷
۴ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
سپیدار مقدماتی
۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۰
یکشنبه
۱۳-۱۷
۴ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
اکسل مقدماتی
۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۰
یکشنبه
۱۳-۱۷
۴ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
ارسال لیست بیمه
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
دوشنبه
۱۳-۱۵
۴ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
حقوق و دستمزد
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
دوشنبه
۱۳-۱۷
۴ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
حسابداری مقدماتی
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
چهارشنبه
۱۳-۱۷
۴ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
۵/۵ - (۱ امتیاز)