دوره
شروع
پایان
روز
ساعت
مدت
شعبه
آنلاین - حضوری
ظرفیت
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۶
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۱
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۲/۰۲/۱۶
چهارشنبه
۱۴-۱۸
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۸
۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۹
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۶
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۱
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۲//۰۲/۱۶
چهارشنبه
۱۴-۱۸
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۸
۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵
پنجشنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۹
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
۳و۲ کارشناسی د
۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۷
پنجشنبه
۱۶-۲۰
۱۲۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۵
جمعه
۱۶-۱۸
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۱
۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۸
پنج شنبه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۲
۱۴۰۱/۱۱/۱۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۳
۱۴۰۱/۱۱/۰۷
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
چهارشنبه
۱۶-۲۰
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۴
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
۱۴۰۲/۰۴/۰۹
جمعه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شد
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۵
۱۴۰۲/۰۲/۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۰
جمعه
۱۶-۲۰
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی شماره ۵۶
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۲
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
دوره کاردانی ۵۷
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
جمعه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی آنلاین ۱
۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱۴۰۲/۰۲/۲۷
چهارشنبه
۱۷-۲۰
۳۰ ساعت
آنلاین
غیر حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
دوره کاردانی۵۸
۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
پنج شنبه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
انقلاب
غیر حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی دوره ۵۹
۱۴۰۲/۰۱/۲۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۳
جمعه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی دوره ۶۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
پنج شنبه
۱۶-۲۰
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال برگزاری
ثبت نام
کاردانی دوره ۶۱
۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۶
پنج شنبه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
دوره کاردانی ۶۲
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
پنج شنبه
۱۶-۲۰
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
دوره کاردانی ۶۳
۱۴۰۲/۰۲/۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۴
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
دوره کاردانی ۶۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پنجشنبه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
دوره کاردانی ۶۵
چهارشنبه
۱۳-۱۷
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
دوره کاردانی ۶۶
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
دوره کاردانی ۶۷
پنج شنبه
۱۲-۱۷
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام

 

لطفا امتیاز دهید