تقویم آموزشی

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
اسلامشهر
حضوری
درحال تکمیل
شروع نشده
ـــ
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۴۰۳/۰۱/۰۲
پنجشنبه
۱۱_۱۴
اسلامشهر
حضوری
درحال تکمیل
شروع نشده
خانم کریمی
ـــ
ـــ
پنجشنبه
۱۴_۱۷
اسلامشهر
حضوری
درحال تکمیل
شروع نشده
خانم کریمی
ـــ
ـــ
چهارشنبه
۱۷_۲۰
اسلامشهر
حضوری
درحال تکمیل
شروع نشده
آقای زهره
ـــ
ـــ
پنجشنبه
۱۱_۱۴
شهریار
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
محمدرضا رنجبر
ـــ
ـــ
جمعه
۸_۱۱
شهریار
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
میلاد خدایی
۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۴
پنجشنبه
۱۴_۱۷
انقلاب
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
ـــ
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
ـــ
جمعه
۱۸_۱۵
ورامین
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
مریم موسی زاده
لطفا امتیاز دهید