تقویم آموزشی

۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
پنج شنبه
۸ – ۱۲
انقلاب
آنلاین
تکمیل شده
در حال برگزاری
فرهاد زهره
۱۴۰۲/۰۱/۲۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۳
جمعه
۸ – ۱۲
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
بهناز سرمستی
۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۰۲
پنج شنبه
۱۶ – ۲۰
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
میلاد خدایی
۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۱۴۰۲/۰۶/۱۶
پنج شنبه
۸ – ۱۲
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
بهناز سرمستی
۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۴
پنج شنبه
۱۶ – ۲۰
انقلاب
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
فرهاد زهره
۱۴۰۲/۰۲/۲۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۴
جمعه
۱۲ – ۱۶
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
بهناز سرمستی
۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱۴۰۲/۰۶/۳۰
پنج شنبه
۸ – ۱۲
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
زهرا کریمی
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۴۰۲/۰۷/۳۰
چهارشنبه
۱۳ – ۱۷
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
زهرا کریمی
۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
پنج شنبه
۱۲ – ۱۶
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
زهرا کریمی
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۱
پنج شنبه
۱۲ – ۱۶
انقلاب
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
فرهاد زهره
۱۴۰۲/۰۴/۱۶
۱۴۰۲/۰۸/۱۶
جمعه
۱۶ – ۲۰
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
علیرضا رشیدی
۱۴۰۲/۰۴/۱۶
۱۴۰۲/۰۸/۱۶
جمعه
۱۲ – ۱۶
انقلاب
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
رضا مغانلو
۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۴
چهارشنبه
۸ – ۱۲
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
زهرا کریمی
۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
پنج شنبه
۱۲ – ۱۶
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
بهناز سرمستی
۱۴۰۲/۰۵/۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۴
جمعه
۸ – ۱۲
انقلاب
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
زهرا هزارخانی
۱۴۰۲/۰۶/۰۳
۱۴۰۲/۱۰/۰۳
جمعه
۱۲ – ۱۶
شهریار
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
میلاد خدایی
۱۴۰۲/۰۵/۲۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۰
جمعه
۸ – ۱۲
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
زهرا کریمی
۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۹
پنج شنبه
۱۶ – ۲۰
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
زهرا هزارخانی
۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۳
چهارشنبه
۱۷ – ۲۰
انقلاب
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
محمدرضا رنجبر
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۴۰۲/۱۰/۳۱
جمعه
۸ – ۱۱
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شد
شروع نشده
بهناز سرمستی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۷
جمعه
۱۱ – ۱۴
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
بهناز سرمستی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
پنج شنبه
۱۶ – ۲۰
شهریار
حضوری
تکمیل شده
در حال برگزاری
محمد رضا رنجبر
جمعه
۸ – ۱۲
شهریار
حضوری
در حال  تکمیل
شروع نشده
میلاد خدایی
۱۴۰۲/۰۵/۲۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
جمعه
۸ – ۱۲
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
زهرا کریمی
۱۴۰۲/۰۵/۱۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۳
جمعه
۱۶ – ۲۰
انقلاب
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
رضا مغانلو
۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۴۰۲/۰۸/۱۱
جمعه
۱۶ – ۲۰
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
فرهاد زهره
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
جمعه
۱۴ – ۱۷
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
شروع نشده
فرهاد زهره
لطفا امتیاز دهید