دوره
شروع
پایان
روز
ساعت
مدت
شعبه
آنلاین - حضوری
ظرفیت
ثبت نام
کاردانی شماره ۳۵
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۴۰۱/۱۰/۲۴
سه شنبه
۹-۱۳
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۳۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۴
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
جمعه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۳۷
۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱۴۰۱/۱۰/۲۹
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۳۸
۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۴۰۱/۱۰/۲۳
جمعه
۱۶-۲۰
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۳۹
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۱۴۰۱/۱۱/۰۷
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴۰۱/۱۱/۲۶
جمعه
۱۶-۲۰
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۲
۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱۴۰۱/۱۲/۰۴
پنج شنبه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۳
۱۴۰۱/۰۷/۲۹
۱۴۰۱/۱۲/۰۵
جمعه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۴
۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
پنج شنبه
۱۶-۱۸
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۵
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پنج شنبه
۸-۱۲
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۶
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۱
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۴۰۲/۰۲/۱۶
چهارشنبه
۱۴-۱۸
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۸
۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۵
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
انقلاب
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
کاردانی شماره ۴۹
۱۴۰۱/۰۹/۱۸
۱۴۰۲/۰۲/۱۳
جمعه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
کارشناسی ۲ و ۳
۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۷
پنج شنبه
۱۶-۲۰
۱۲۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
تکمیل شده
ثبت نام
دوره کاردانی ۵۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۵
جمعه
۱۶-۱۸
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
دوره کاردانی ۵۱
۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۲۸
پنج شنبه
۱۲-۱۶
۶۰ ساعت
اسلامشهر
حضوری
در حال تکمیل
ثبت نام
لطفا امتیاز دهید